Homo Historicus 2016

ЗМЕСТ (pdf)

Прадмова (А. Смалянчук) / Introduction (pdf)

ГІСТОРЫЯ I АНТРАПАЛОГІЯ / HISTORY AND ANTHROPOLOGY

Вольга Іванова (Менск). Архівісты vs гісторыкі ў канструяванні архіваў і памяці / Volha Ivanova (Minsk). Archivists versus historians in the construction of archives and memory (pdf)

Сяргей Емяльянаў (Менск) «Полоцкая свободность»: традыцыя гістарычная і гістарыяграфічная / Siarhiej Jemialjanaú (Minsk).”The Polack liberty”: tradition in history and tradition in historiography (pdf)

Ігор Кондратьев (Чарнігаў) Любецька шляхта на службі: від Речі Посполйто’і’ до Війська Запорозького / Igor Kondratjev (Chernihiv).Lyubech gentry on service: from the Polish-Lithuanian Commonwealth to Zaporozhian Cossack army (pdf)

Сяргей Грунтоў (Менск) З’яўленне могілак. Рэформа месцаў пахавання на беларускіх землях канца XVIII – пачатку ХІХ ст. у антрапалагічнай перспектыве / Siarhiej Hruntou (Minsk) Appearance of the cemeteries. Reform of the burial places in the Belarusian lands in the end of the 18th – start of the 19th centuries through anthropological perspective (pdf)

Piotr Szymaniec (Wałbrzych). Troublesome heritage of the Polish-Lithuanian Commonwealth. Polish political thought towards Belarus and other lands of the former Grand Duchy of Lithuania in the era of November Uprising (1830-1831) / Пётр Шыманец (Валбжых). Нязручная спадчына Рэчы Паспалітай. Польская палітычная думка ў дачыненні да Беларусі і іншых краін былога Вялікага Княства Літоўскага падчас Лістападаўскага паўстання (1830-1831) (pdf)

Вольга Сабалеўская (Гародня).Віленскія вышэйшыя навучальныя ўстановы для габрэяў як сродак трансфармацыі гістарычнай памяці (1847-1918) / Volha Sabalieuskaja (Гдродня). Vilnius educational establishments for Jews as a means of historical memory transformation (1847-1918) (pdf)

Ольга Мастяница (Вильнюс). От союзника к конкуренту: восприятие белорусского национального движения литовским в начале XX века (на примере журнала «Litwa») / Olga Mastianica (Vilnius) From an ally to a competitor: the perception of the Belarusian national movement by the Lithuanian one at the beginning of the 20th century (the case of the periodical paper “Litwa”) (pdf)

Людмила Слуцкая (Минск) Западный фронт на белорусских землях в годы Первой мировой войны по воспоминаниям французских офицеров / Ludmila Slutskaya (Minsk) The Western front on the Belarusian lands during World War I in the memoirs of French officers (pdf)

Аляксандр Пагарэлы (Варшава) Вобраз горада ў дыскурсе беларускага хрысціянска-дэмакратычнага перыядычнага друку ў міжваенны час / Aliaksandr Paharely (Warsaw) The image of the city in the discourse of Belarusian Christian Democratic periodicals of interwar era (pdf)

Леонид Смиловицкий (Тель-Авив) «Операция 1005» в Беларуси. 1942-1944 гг. Общее и особенное / Leonid Smilovitsky (Tel Aviv) “Operation 1005” in Belarus in 1942-1944. The general and the particular (pdf)

ВУСНАЯ ГІСТОРЫЯ / ORAL HISTORY

Марта Куркоўска-Будзан (Кракаў) Поспехі і праблемы вуснай гісторыі ў Польшчы / Marta Kurkowska-Budzan (Krakow) Success and confusion or some thoughts about oral history in Poland (pdf)

Аляксандр Смалянчук (Варшава) Трагедыя Халакосту і яго прычыны ў вуснай гісторыі / Aliaksandr Smalianchuk (Warsaw) The Holocaust tragedy and its causes in the oral history (pdf)

«Чаму я такім стаў…» Сяргей Пятровіч Яноўскі (1925-2010) Падрыхтоўка да друку В.Івановай / “Why I became the way I am…” From the oral memories of Siarhiej Piatrovič Janouski (1925-2010). The publication was prepared by Volha Ivanova (pdf)

Звесткі пра аўтараў (pdf)

You may also like...