Таццяна Вароніч

Voronich_FotoНарадзілася ў 1975 годзе ў Мінску. У 1998 скончыла гістарычны факультэт БДУ, у 2005 годзе абараніла кандыдацкую дысертацыю “Губернскі горад Віцебск на мяжы 19-20 стагоддзяў”.

Удзельніца міжнародных праектаў, семінараў, стажыровак (Rethinking Social Time and Space: National, Regional and (G)local Paradigms in Teaching Eastern and Central Europe, Львоў 2005-2008; “Towards a New Cultural History of Eastern and Central Europe. Critical Issues and Reappraisals”, Львоў 2011-2013 і інш.).

Навуковыя інтарэсы: – урбаністыка, гістарычная антрапалогія.

 Асноўныя навуковыя працы:

1. Белорусская горожанка на рубеже XIX-XX вв. // Актуальные проблемы из исторического прошлого и современности в общественно-гуманитарных и социо-религиоведческих науках Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья / Материалы международной научно-теоретической конференции, 19-20 апреля 2007 г.: В 2 ч. / М-во образования Респ. Беларусь. УО «Витеб. гос. ун-т имени П. М. Машерова»; Редкол.: В. А. Космач (гл. ред.) и др. – Витебск, 2007. – Ч. 1. – С. 360-362.

2. Гендерные стереотипы в городской рекламе // Працэсы ўрбанізацыі ў Беларусі ў ХІХ – пачатку ХХІ ст.: зб. навук. арт. / ГрДУ імя Я.Купалы; рэдкал. І.П. Крэнь,  І.В. Соркiна (адк. рэдактары) [і інш.]. – Гродна: ГрДУ, 2010. − 392 с. С. 101-112. 

3. Законодательные и нормативно-правовые документы Российской Імперии как источник по истории проституции в городах Беларуси второй половины XIX – начала XX вв. // Гістарычная ўрбаністыка: асновы метадалогіі і крыніцазнаўчая база : зб. навук. арт. Гродна, 2011. С. 276-290.

4. Прастытуцыя ў гарадах Беларусі: другая палова XIX – пачатак XX стст. / ARCHE пачатак. – 2011 – № 11 – С. 347-383.

5. Царские власти в борьбе за моральность минчан: вторая половина XIX — начало XX в. // Мінск і мінчане : дзесяць стагоддзяў гісторыі. Крыніцы па гісторыі горада. Сацыяльныя структуры і паўсядзённасць : (да 945-годдзя Мінска) : зб. навук. арт. / уклад. А.І.Груша; рэдкал. : А.А.Каваленя [і інш.]. — Мінск : Беларус. навука, 2012 — С. 305 – 321.

6. Криминальный мир губернского города Гродно: вторая половина 19 – начало 20 веков // Гарадзенскі палімпсест 2012. Людзі даўняй Гародні. XV – XX стст. / Пад рэд. А.Ф.Смаленчука, Н.У.Сліж. – Кракаў, 2013. – C. 252-268.

Курс у Беларускім калегіюме:

Сацыяльная гісторыя жанчын у Беларусі ХХ ст.