Тэкст-стыль

Спецыялізацыя: Філасофія/літаратура.

Выкладчыкі: Тодар Кашкурэвіч, Вольга Кашкурэвіч.

Курс лекцый прысвечаны праблематыцы канцэптуальнай еднасці паняццяў візуальнага стыля і міфалагічнага тэкста, выражанай у традыцыйнай мадэлі свету.

Мэта курса – азнаёміцца са старажытным  разуменнем субтэкста і стыля культуры праз семантыку традыцыйнага геаметрычнага арнамента.

Тэматычны план:

Лекцыя 1.

 1. Тканіна як тэкст. Лінгвістычныя паралелі.
 2. Нітка лёсу і спіраль часу, тканне космасу.
 3. Тканіна – соты – мёд паэзіі.
 4. Тэкст і кантэкст.

Лекцыя 2.

 1. Арнамент: стыль, тэхналогія, рытуал.
 2. Вузел – знак – ойкумена.
 3. Вайна стыляў.
 4. Мяжа (арнамент = “памежнік”).

Лекцыя 3.

 1. Семантыка арнаменту.
 2. Арнамент ≠ алфавіт.
 3. Арнамент = міф.
 4. Арнамент як тэкст культуры.

 Крыніцы і рэсурсы:

 1. Топоров В. Н. О ритуале. Введение в проблематику. // Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках; составитель Л. Ш. Рожанский; отв. ред. Е. С. Новик – М:ГЛВР “Наука”, 1988.
 2. Балто-славянские исследования. Сборник. 1980 – М.:Наука, 1981. – 320 с.
 3. Урало-алтайская мифология: символ и архетип. – Новосибирск: Наука. Сиб. Отд-ние, 1991. – 155 с.
 4. Палеобалканистика и античность/Ин-т славяноведения и балканистики, Ин-т языкознания; Отв. Ред. В.П.Нерознак.- М.Наука, 1989. – 254с.
 5. Первобытная графика Европы. М.:Наука, 1992. – 200с.
 6. Мирча Элиаде. Шаманизм: архаические техники экстаза. Пер. с англ. – К.:«София», 2000. – 480 с.
 7. Языки культуры:Проблемы переводимости. Отв. Ред.Б.А.Успенский – М.:Наука, 1987. – 257 с.
 8. И.М.Дьяконов. Архаические мифы востока и запада.- М.:Наука. Главная редакция восточной литературы, 1990.- 247с.
 9. Грэймас Альгірдас Юліюс. Пра багоў і людзей. У пошуках этнічнай памяці. – Мн.: “Энцыклапедыкс”, 2003. – 404 с.
 10. Беларуская міфалогія: энцыклапедычны слоўнік/гал.рэд. С.Санько – 2-е выд., дап. – Мн:Беларусь, 2006. – 599 с.: іл.
 11. Віннікава М.М. Да гісторыі развіцця ткацкага станка на тэрыторыі Беларусі//Ткацтва:Зборнік матэр’ялаў па бел.нар.ткацтву/ Уклад. В.А. Лабачэўская. – Мн.:БелІПК, 1999. – 100 с.: іл.
 12. Санько С. Некаторыя падставовыя прасторавыя і часавыя структуры ў беларускім фальклёры//Штудыі з кагнітыўнай і канструктыўнай культуралёгіі. – Мн:БГАКЦ, 1998 – с 96-128
 13. Кацар М.С. Беларускі арнамент. Ткацтва. Вышыўка/ Навук. Рэд. Я.М. Сахута – Мн.: БелЭн, 1996 -208с.
 14. Лаўрынкене Н. Тэма касмагоніі ў літоўскіх паданнях /Druvis: альманах цэнтру этнакасмалогіі Kryūja, 2008, №2.